Navigácia

Navigácia

Rada školy

ZLOŽENIE RADY ŠKOLY

Rada školy pri ZŠ s MŠ Žbince pracuje aktívne. Má 11 členov.

 

Predseda Rady školy : Judita Szuperáková

 

Členovia:                    Michal Kováč

                                    Vladimír Kocúr

                                    Mariám Balog st.

                                    Igor Milenky

                                    Oľga Koziotová

                                    Valéria Balogová

                                    Martin Hudák

                                    Ján Jurko

                                    Dana Lukáčová

                                    Simona Fráterová

 

 Rada základnej školy s materskou školou, Žbince 145

 

 

 

 

 Plán práce Rady školy na rok 2019

 

 

 

 

 1. marec 2019

 

  1. Otvorenie
  2. Kontrola účasti
  3. Predstavenie nových členov rady školy
  4. Návrh plánu práce rady školy na rok 2019 – schválenie
  5. Oboznámenie so štatútom rady školy
  6. Informácia o rozpočte ZŠ s MŠ na rok 2019
  7. Hodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti v prvom polroku šk.r. 2018/2019
  8. Diskusia - aktuálne problémy školy
  9. Uznesenie
  10. Záver

 

 

 1. jún 2019

 

  1. Otvorenie
  2. Kontrola účasti
  3. Kontrola plnenia uznesenia
  4. Hodnotenie výchovno – vzdelávacej činnosti za druhý polrok šk.r. 2018/2019
  5. Informácia o plánovaných a splnených úlohách v materiálno-technickom zabezpečení chodu školy a úlohy do ďalšieho obdobia.
 1. Diskusia - aktuálne problémy školy
 2. Uznesenie, záver

 

 

 

 1. september 2019

 

  1. Otvorenie
  2. Kontrola účasti
  3. Kontrola plnenia uznesenia a úloh z predchádzajúceho zasadnutia
  4. Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vyučovacieho procesu ZŠ s MŠ v šk.r. 2019/2020
  5. Oboznámenie členov Rady školy s Plánom práce ZŠ s MŠ na školský rok 2019/2020
  6. Diskusia
  7. Uznesenie, záver
 
 1. november 2019

 

  1. Otvorenie
  2. Kontrola účasti
  3. Kontrola plnenia uznesenia
  4. Správa o výchovno-vyučovacích výsledkoch ZŠ s MŠ
  5. Zhodnotenie činnosti Rady školy za uplynulé obdobie
  6. Správa o hospodárení školy za rok 2019 a návrh rozpočtu školy na rok 2020
  7. Diskusia
  8. Uznesenie
  9. Záver

 

 

 

Predsed. Rady školy

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Žbince 145
  072 16 Žbince 145
 • 056 6493188, 0911211963

Fotogaléria