Navigácia

Navigácia

Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa

 

Základná škola s materskou školou, Žbince 145 sú podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb sú povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Zadávanie zákaziek zabezpečuje Základná škola s materskou školou, Žbince 145 osobou odborne spôsobilou pre verejné obstarávanie.

 

Verejný obstarávateľ:   Základná škola s materskou školou, Žbince 145

Sídlo:                              Žbince 145, 072 16  Hatalov

Štatutárny zástupca:    Mgr. Mária Ivanová

E-mail:                                 zszbince145@gmail.com

Telefón:                         056 649 31 88, 0911 211 963

 

Bankové spojenie:      Prima banka

Číslo účtu:                    4287860005/5600

IČO:                               42104378

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Žbince 145
    072 16 Žbince 145
  • 056 6493188, 0911211963

Fotogaléria