Navigácia

Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Bio-enviro BEO
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Detský svet v umení DSI
Domov a práca DAC
Etická výchova ETV
Finančná gramotnosť FIG
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OBV
Pestovateľské práce PEC
Poznaj a chráň PJH
Pracovné vyučovanie PVC
Praktické/ý dievča/chlapec PKD
Prírodopis PRI
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Remeselné práce RNP
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Starostlivosť o dieťa STD
Svet práce SEE
Športové hry SPH
Technická výchova TEH
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Tkanie na tkáčskom stave TKC
Tvary umenia TUM
Tvorivá dramatika TDA
Varenie VRE
Vlastiveda VLA
Výchova k ľudským právam VĽP
Výchova k manželstvu a rodičovstvu VMR
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV
Základy ošetrovateľstva ZSE
Zemepis ZEM

© aScAgenda 2019.0.1132 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 08.10.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Žbince 145
    072 16 Žbince 145
  • 056 6493188, 0911211963

Fotogaléria