Navigácia

Navigácia

Záverečná správa

Záverečná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školy

Základná škola s materskou školou, Žbince 145

Adresa školy

Žbince 145

Telefón

056 6493188

E-mail

zszbince145@gmail.com

WWW stránka

zszbince.edupage.org

Zriaďovateľ

Obec Žbince

Vedúci zamestnanci školy

 

Priezvisko, meno

Telefón

Služ. mobil

e-mail

Riaditeľ

Mgr. Ivanová Mária

0566493188

0911211963

zszbince145@gmail.com

ZRŠ

PaedDr. Hamadej Marián

0566493188

 

zszbince145@gmail.com

ZRŠ pre MŠ

Drožetská Margita

0566894718

 

mszbince@gmail.com

Rada školy

 

Titl., priezvisko, meno

Kontakt

predseda

Szuperáková Judita

 

pedagogickí zamestnanci

Bc. Lukáčová Dana

 

 

 

 

 

 

 

ostatní zamestnanci

Kováč Michal

 

 

 

 

zástupcovia rodičov

Balog Marián

 

 

Milenky Igor

 

 

Koziotová Oľga

 

 

Balogová Valéria

 

 

Kudráč Maroš

 

zástupca zriaďovateľa

Hudák Martin

 

 

Jurko Ján

 

 

Bc. Kocúr Vladimír

 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PK

Vedúci

Zastúpenie predmetov

Poznámka

MZ 1. - 4. roč.

Mgr. Hredzáková Marianna

 

 

PK spoločenskovedných predmetov

Ing. Janičkovičová Mária

 

 

PK prírodovedných predmetov

Mgr. Juríčková Daniela

 

 

PK cudzích jazykov

Ing. Tannenbaumová Marianna

 

 

PK výchovných predmetov

Mgr. Dorčáková Anna

 

 

výchovná poradkyňa

Mgr. Dorčáková Anna

 

 

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 249

Počet tried: 12

Podrobnejšie informácie:

Ročník:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Spolu

počet tried

1

1

1

1

2

2

2

1

1

12

počet žiakov

27

16

19

26

46

40

36

23

16

249

z toho ŠVVP

 

 

2

2

4

9

9

3

3

32

z toho v ŠKD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: 27 / 11 dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017:27 / 11 dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 0 / 0 dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2018

 

1.roč.

2. roč.

3.roč.

4.roč.

5.roč.

6.roč.

7.roč.

8.roč.

9.roč.

SPOLU

Počet žiakov

1

0

1

3

2

2

8

2

14

33

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 

Gym 8.roč

Gym 6.roč

Gym 4.roč

SOŠ

SOU

OU

Iné

Spolu

prihlásení

0

0

0

18

0

0

0

18

prijatí

0

0

0

18

0

0

0

18

% úspešnosti

 

 

 

100%

 

 

 

 

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

Trieda

ANJ

BEO

BIO

DEJ

DSI

DAC

ETV

FIG

FYZ

GEG

HUV

CHE

IFV

INF

MAT

I. roč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,44

 

 

 

3,38

II. roč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,8

 

 

1,8

2,6

III. roč.

2,17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,57

 

1,67

 

2,71

IV. roč.

3,33

 

 

 

 

1,79

5

 

 

 

2,21

 

2,06

 

3

V.A

2,93

 

3,14

3,29

 

 

3

 

 

3,65

2

 

 

2,35

4

V.B

3,37

 

3,68

3,67

 

 

2,16

 

 

3,61

2,44

 

 

3,19

4

VI.A

3,06

 

2,65

3,06

 

 

2,4

 

3,24

3,22

1,75

 

 

2,46

3,5

VI.B

3,79

 

3,5

3,81

 

 

2

 

3,63

3,69

2,25

 

 

2,88

3,69

VII.A

3,87

 

3,82

3,94

 

 

2,18

 

3,47

4,06

2,24

3,87

 

2,94

3,82

VII.B

3,83

 

3,78

3,72

 

 

2,75

 

3,33

3,39

2,5

3,5

 

2,5

3,89

VIII. roč.

3,62

 

3,78

3,74

 

 

2

2,24

3,61

3,91

 

3,48

 

2,52

3,48

IX. roč.

3,69

 

3,23

3,15

 

 

 

 

3,54

3,15

 

3,38

 

2,31

3,71

 

Trieda

NBV

NEJ

OBN

OBV

PEC

PJH

PVC

PKD

PRI

PDA

PVO

RNP

RUJ

SJ

SJL

I. roč.

1,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

3,5

II. roč.

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3

 

 

 

2,5

III. roč.

1

 

 

 

 

 

1

 

 

2,17

 

 

 

 

2,79

IV. roč.

1,22

 

 

 

 

2,26

1,84

 

 

2,83

 

 

 

 

3,21

V.A

1,69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,06

V.B

2,89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

VI.A

1,5

 

3,41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,83

VI.B

2,86

 

3,81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,13

VII.A

1,83

 

3,59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,13

 

4,12

VII.B

2,1

 

3,44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,5

 

4,06

VIII. roč.

1,38

 

3,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,95

 

3,91

IX. roč.

 

 

3,54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,62

 

3,71

 

Trieda

SPR

STD

SEE

SPH

TEH

THD

TSV

TEV

TKC

TUM

TDA

VRE

VU

VLA

VĽP

I. roč.

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

II. roč.

1

 

 

 

 

 

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

III. roč.

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2,57

 

IV. roč.

1

 

 

 

 

 

 

1,95

 

 

2,11

 

 

2,74

 

V.A

1,11

 

 

 

 

1,59

2,38

 

 

 

 

 

 

 

 

V.B

1,43

 

 

 

 

1,68

1,74

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.A

1

 

 

 

 

1,25

1,74

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.B

1,38

 

 

 

 

2,06

2,13

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.A

1,12

 

 

 

 

2,35

2,44

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.B

1

 

 

 

 

1,94

1,67

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. roč.

1

 

 

 

 

2,13

2,23

 

2

 

 

 

 

 

 

IX. roč.

1

 

2,38

 

 

2,38

2,23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trieda

VMR

VUM

VYV

ZSE

ZEM

I. roč.

 

 

2,25

 

 

II. roč.

 

 

1,8

 

 

III. roč.

 

 

1,57

 

 

IV. roč.

 

 

2,16

 

 

V.A

 

 

1,59

 

 

V.B

 

 

2,07

 

 

VI.A

 

 

1,79

 

 

VI.B

 

 

2,13

 

 

VII.A

 

 

1,94

 

 

VII.B

 

 

1,72

 

 

VIII. roč.

 

1,87

 

 

 

IX. roč.

 

2,08

 

 

 

Prospech žiakov

Trieda

Počet

Prospeli

Neprospeli

Neklasifikovaní

I. roč.

27

9

7

11

II. roč.

16

9

1

6

III. roč.

19

13

2

4

IV. roč.

26

16

4

6

V.A

18

14

3

1

V.B

28

20

8

0

VI.A

24

20

4

0

VI.B

16

12

4

0

VII.A

17

12

5

0

VII.B

19

12

6

1

VIII. roč.

23

17

6

0

IX. roč.

16

12

2

2

Dochádzka žiakov

Trieda

Počet

Zamešk. hod.

Zam. na žiaka

Ospravedlnené

Ospr. na žiaka

Neospravedlnené

Neosp. na žiaka

I. roč.

27

5796

269,97

5497

258,90

299

11,07

II. roč.

16

5436

403,61

2896

231,29

2540

172,33

III. roč.

19

6536

389,00

4740

284,49

1796

104,51

IV. roč.

26

6048

309,25

3365

172,33

2683

136,92

V.A

18

7214

412,80

6606

377,49

608

35,31

V.B

28

7195

256,96

5466

195,21

1729

61,75

VI.A

24

3239

134,96

2934

122,25

305

12,71

VI.B

16

4598

287,38

4116

257,25

482

30,13

VII.A

17

5094

299,65

4815

283,24

279

16,41

VII.B

19

6790

377,22

5694

316,33

1096

60,89

VIII. roč.

23

5161

224,39

4246

184,61

915

39,78

IX. roč.

16

3502

250,14

3266

233,29

236

16,86

Výsledky externých meraní

Názov

Počet žiakov

Úspešnosť v %

Iný údaj o úspešnosti

Monitor SJL

11

33,5%

 

Monitor MAT

11

20,5%

 

T5-2018 SJL

31

20,9%

 

T5-2018 MAT

31

12,9%

 

E-test 8. roč. SJL

14

57,5%

 

E-test 8. roč. MAT

14

22,9%

 

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

Učebný variant

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Spolu

Počet tried v ročníku

1

1

1

1

2

2

2

1

1

12

šport.prípava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika 5.-9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cudzie jazyky 1.-9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cudzie jazyky 3.-9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cudzie jazyky 5.-9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výtvarná výchova 1.-9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hudobná výchova 1.-9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technická výchova 5.-9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variant1.,2.,3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iné ( uveďte )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štruktúra tried

 

Počet tried

Počet žiakov

Počet individ. integrovaných

Nultého ročníka

0

0

0

Prvého ročníka

1

27

0

Bežných tried

11

222

32

Špeciálnych tried

0

0

0

Pre nadaných

0

0

0

Spolu

12

249

32

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomer

Počet pedag. prac.

Počet nepedag. prac.

Počet úväzkov pedag. prac.

Počet úväzkov nepedag. prac.

TPP

20

8

20

8

DPP

5

0

4,5

0

Znížený úväzok

0

0

0

0

ZPS

2

1

2

0,5

Na dohodu

0

0

0

0

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet

nekvalifikovaných

kvalifikovaných

spolu

učiteľov

1

26

27

vychovávateľov

0

0

0

asistentov učiteľa

0

5

5

 

 

 

 

spolu

1

31

32

Predmety vyučované nekvalifikovane

Trieda

Predmet

Počet hodín týždenne

4., 8., 5.B, 6. A,

ANJ

12

3., 5. A, 6. A, 7. A, 8. ,

TSV

10

7. A, 7.B, 9.

SJL

12

2. - 9. roč.

INF

11

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávanie

Počet absolventov

Počet študujúcich

1.kvalifikačná skúška

 

 

2.kvalifikačná skúška

1

1

štúdium školského manažmentu

 

1

špecializačné inovačné štúdium

 

 

špecializačné kvalifikačné

1

1

postgraduálne

 

 

doplňujúce pedagogické

 

1

vysokoškolské pedagogické

 

 

vysokoškolské nepedagogické

 

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Aktivity žiakov 1.-4. roč.:

- Didaktické hry v prírode

- Cvičenie v prírode

- Posedenie k Mesiacu úcty k starším

- Mikuláš

- Vianočná besiedka

- Karneval

- Návšteva knižnice G. Zvonického v Michalovciach

- Deň vody

- Deň Zeme

- Deň Rómov

- Zápis žiakov do 1.ročníka

- Blokové vyučovanie dopravnej výchovy

- Stavanie mája

- Deň mlieka

- Športový deň k MDD

- Týždeň boja proti drogám

- Rôzne divadelné predstavenia - Rumcajs

- Veľkí čítajú malým, ukážka práce polície v blokovom vyučovaní, spolupráca s MŠ

- Beseda so spisovateľkou: Eva Gabzdilová- Váradyová

- vydávanie školského časopisu Zvonček

Naši žiaci sa zapojili aj do rôznych súťaží: Talentárium

Futbalový turnaj

Športová olympiáda

Aktivity žiakov II. stupňa:

Október:

Divadelné predstavenie „Rysavá jalovica“

„Deň nezábudiek“ - Svetový deň duševného zdravia

November:

Verejná zbierka „Hodina deťom“ - 19. ročník

Týždeň boja proti drogám (27.11-01.12.2017)

December:

„Červené stužky“ - Svetový deň boja proti AIDS

Vianočná akadémia

Január:

Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

Marec:

Deň vody

Divadelné predstavenie „Rumcajs“

Apríl:

Medzinárodný deň Rómov

Deň Zeme

Máj:

Deň mlieka

Jún:

Medzinárodný deň detí

Športové turnaje, športové a iné súťaže:

• školský turnaj vo vybíjanej medzi žiakmi 5. - 9. ročníka (13.11.2017 - 21.11. 2017)

• „Mikulášsky“ stolnotenisový turnaj pre žiakov 5. až 9. ročníka (6.12.2017)

• tanečná súťaž ,,Ľoľi ruža" v Pavlovciach nad Uhom (26.4.2018)

• futbalový turnaj o „Majstra školy“ (26.4. - 11. 5. 2018). Víťazi sa zúčastnili futbalového turnaja Fortuna ligy na futbalovom štadióne v Michalovciach, v ktorom sa stretli Michalovce a Podbrezová

• Športová olympiáda žiakov základných škôl II. stupňa SŠU Vinné v spolupráci so ZŠ s MŠ Bežovce a obcou Bežovce (5. jún 2018)

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

OPV - čitateľská gramotnosť názov projektu: "Od radosti z počúvania k radosti z čítania"

Národný projekt: "Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít"

Projekt UIPS: "Modernizácia vzdelávacieho procesu"

Národný projekt:"Profesijný a kariérny rast pedagogických zamestnancov"

Národný projekt: "Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí"

B) Krátkodobé

Projekt "Občan" v spolupráci so združením Orava

Projekt Nadácie SPP "Učíme sa bezpečnosti na cestách"

C) V školskom roku 2017/2018 boli školou vypracované projekty:

IROP - projekt na rekonštrukciu odborných učební fyziky, chémie a biológie - čakáme na vyhodnotenie

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly v ZŠ: 24. 10. 2016 - 27. 10. 2016

Druh inšpekcie: komplexná

Záver zo správy:

Výchovno-vzdelávaciu činnosť školy pozitívne ovplyvňovali vzťahy medzi členmi pedagogického kolektívu i učiteľmi a žiakmi navzájom. Priaznivá atmosféra edukačného procesu bola podporená estetickou úpravou interiéru a podnetným prostredím, v ktorom sa škola nachádza.

Silnou stránkou bolo vytváranie vhodných priestorových a materiálno-technických podmienok na rozvíjanie manuálnych zručností žiakov v predmetoch zo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce. K pozitívnym prvkom v oblasti riadenia patrilo podporovanie odborného rastu pedagogických zamestnancov, zabezpečenie výchovného poradenstva a zapájanie žiakov do školských a mimoškolských aktivít zodpovedajúcich ich záujmom. Vybudované vnútorné a vonkajšie priestory, materiálno-technické vybavenie i organizácia vyučovania umožňovali škole realizovať ŠkVP.

Dátum poslednej inšpekčnej kontorly v MŠ: 22. 02. 2017 - 23. 02. 2017

Druh inšpekcie: tematická

Záver zo správy:

Tematická inšpekcia, ktorú vykonala PaedDr. Iveta Feketeová, školská inšpektorka - ŠIC Košice bola zameraná na zistenie stavu výchovno-vzdelávacej činnosti a učenia sa päť až šesťročných detí v materskej škole.

Kontrolovaná štátna jednotriedna materská škola s vyučovacím jazykom slovenským je elokovaným pracoviskom ako súčasť základnej školy sídliaca na adrese Žbince 34.

Celodennú výchovu a vzdelávanie poskytovala 19 deťom vo veku od 3 do 6 rokov. V škole bola vykonaná hospitácia v priebehu dopoludňajších výchovno-vzdelávacích činností individuálnych úspechov detí v záujme ich zlepšenia sa. Učiteľky podporovali originálne neverbálne vyjadrenia detí, pozorované u väčšiny z nich i vyhľadávanie viacerých riešení, ktoré prezentovali niektorí jednotlivci v aplikačných úlohách.

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly v ZŠ: 18. 10. 2017

Druh inšpekcie: následná

Záver zo správy:

Všetky odporúčania školskej inšpekcie boli akceptované. Zvýšila sa účinnosť vnútornej školskej kontroly, odbornosť vyučovania a odhaľovania negatívnych prejavov v správaní žiakov, rozvíjanie ich finančnej gramotnosti a ďalších kľúčových spôsobilostí. Zriadením PK cudzích jazykov bol učiteľom poskytnutý priestor na vzájomnú výmenu pedagogických skúseností, ktoré sú predpokladom pre skvalitňovanie samotnej výučby a cudzojazyčných kompetencií žiakov.

Splnením opatrení prijatých vedúcim zamestnancom kontrolovaného subjektu bolo zabezpečené dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri výkone štátnej správy v I. stupni a rozdeľovaní tried na skupiny. Akceptáciou poznámok k rámcovému učebnému plánu štátneho vzdelávacieho programu škola vytvorila vhodné podmienky na rešpektovanie rozdielnych motorických a somatických schopností chlapcov a dievčat v telovýchovnom procese.

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2017/2018, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

Základná škola je pavilónového typu. Skladá sa z piatich pavilónov, v ktorých sa nachádzajú triedy, odborné učebne a telocvičňa. Máme šesť odborných učební - 2 učebne IKT, jazykové laboratórium, cvičná kuchynka, školská dielňa a krajčírska dielňa. V pavilóne U3 je školská knižnica a v pavilóne U5 telocvičňa, šatne, toalety a sprcha.

Medzi pavilónmi je školský dvor s dopravným ihriskom. V areále školy sa nachádza i hádzanárske ihrisko, dve volejbalové ihriská a školský pozemok. Súčasťou školy je i školská jedáleň.

Všetky odbornné učebne sú vybavené potrebnými učebnými pomôckami. V tomto školskom roku sme zrekonštruovali jednu odbornú učebňu IKT a jazykové laboratórium. Bol tu zakúpený nový nábytok, vymenená elektroinštalácia a zrekonštruovaná podlaha v obidvoch učebniach.

V čase letných prázdnin sme vymenili okná v dvoch triedach v pavilóne U2 a triedy doplnili novým nábytkom (lavice, stoličky a učiteľské katedry).

Postupne chceme vymeniť i okná v ďalších triedach a taktiež doplniť triedy novým nábytkom.

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

393 534 eur

z toho normatív :

391 753 eur

Z toho nenormatívne : odchodné : 2 209 eur

dopravné : 10 644 eur

Príspevok na výchovu 5 ročných MŠ : 1 414 eur

Príspevok na sociálne znevýhodnených 11 007 eur

Vzdelávacie poukazy 6 106 eur

Príspevok na učebnice 49,50 eur

Lyžiarsky kurz 450 eur

Škola v prírode 3 300 eur

2. Iné finančné prostriedky :

Originálne kompetencie: 105 898 eur

ÚPSVaR - stravné 26 199 eur

ÚPSVaR - učebné pomôcky 7 984 eur

Kultúrne poukazy 5 000 eur

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

Plnenie stanoveného cieľa

Ciele

Aktivity

Zodpovedná osoba

Termín

Indikátor/

ukazovateľ úspechu

Monitoring/

Postupujeme podľa plánu?

 

1. Udržiavali sme prírodovednú (eko) učebňu na 1. stupni, dopĺňali sa materiály a pomôcky s rôznych zdrojov (environmentálne veľtrhy, o. z., projekty...

Z: koordinátor EnV

T: počas šk. roka 2017/2018

materiály, nástenky v učebni prírodovedy

 

2. Využívali sme prírodovednú (eko) učebňu na vyučovanie prírodovedných predmetov v 1. – 4. ročníku.

Z: učiteľky 1.-4.

T: počas šk. roka 2017/2018 (dopĺňanie materiálov, obmena násteniek – priebežne)

výtvory žiakov, projektové práce, vyplnené pracovné listy... z vyučovania v učebni prírodovedy

 

3. Na hodinách predmetu svet práce, techniky a pracovného vyučovania sme sa starali o areál školy, úpravu okolia i venovali sme  sa pestovaniu plodín na školskom pozemku.

 

Z: vyučujúci technickej výchovy, pracovného vyučovania a predmetu svet práce

T: trvalý

 

areál školy, fotografie areálu na webovej stránke školy

 

 

4. Žiakov sme viedli  k šetreniu elektrickej a tepelnej energie, uvedomeniu si nevyhnutnosti znižovania spotreby vody, k šetrnému zaobchádzaniu so školskými potrebami

Z: triedni učitelia

T: úloha trvalá

 

tabuľky spotreby vody, energií,

nástenka ekohliadky

 

5. Vypočítali sme so žiakmi ekologickú stopu školy – www.ekostopa.sk

Z: koordinátor ENV

T: do 5. júna 2018

certifikát ekostopy za šk. r. 2015/2016

 

6. 22.3. boli uskutočnené aktivity pri príležitosti Svetového Dňa vody

Z: koordinátor EnV

T: 21.3.2018

fotografie z aktivít na webe, článok

 

7. Bol uskutočnený Deň boja proti hluku

T: 16.4.2018

„ticho“

fotodokumentácia na webe

 

8. Dňa 22.4.sa konali aktivity pri príležitosti Dňa Zeme

Z: koordinátor EnV, učiteľ TEH

T: 25.4.2018

fotografie z aktivít na webe, článok

 

2. Skrášliť a „ozeleniť“ interiér i areál školy.

1. Prispievali sme k skrášleniu a ozeleňovaniu interiéru školy a tried.

Z: triedni učitelia, koordinátor ENV  T: úloha trvalá

izbové kvety vo všetkých triedach,

 

2. Tvorili sa  nástenky s tematikou ochrany a tvorby životného prostredia

Z: triedni učitelia, koordinátor ENV, T: úloha trvalá

nástenky – fotografie tematických nástenných novín

 

 

3. Žiaci sa vzdelávali aj v priestoroch areálu školy i v ekoučku.

 

 

 

3. Informovať a propagovať

1. Propagovali sme environmentálnu výchovu prostredníctvom školského časopisu

Z: koordinátor ENV a učitelia SJL  T: priebežne

 

časopis Zvonček č. 12

 

 

 

2. Distribuovali sa literatúry, informácie medzi kolegov

Z: koordinátor ENV

T: priebežne

 

 

4. Spolupracovať s rôznymi inštitúciami

 

 

 

 

1. Spolupracovali sme s organizáciami a inštitúciami v oblasti ENV a starostlivosti o ŽP a obohacovali ich ponukami na realizáciu plánu práce ENV

Z: koordinátor ENV

 

 

5. „Zelene“ hospodáriť

1. V triedach sme separovali papier

Z: triedni učitelia

T: trvalý

Vyzbieraný papier

 

2. Využívali sme zväčša obojstrannú tlač a podľa možností aj tlač na jednostranne použitý papier

Z: hospodárka školy, zástupca školy

T: trvalý

Použitý kancelársky papier

 

 

 

 

 

 

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

- humanizácia výchovno-vzdelávacieho procesu a rešpektovanie osobnosti žiaka

- vysoká odbornosť pedagogických zamestnancov

- atraktívna ponuka krúžkovej činnosti

- bohatý a pestrý program mimovyučovacej činnosti

- pekné prostredie školy a interiéru, ale aj exteriéru

- prezentácia školy na verejnosti

účasť na športových olympiádach a súťažiach

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

- demografický vývoj v obci

- technický stav budov - strechy, okná, fasáda

- nedostatočné využívanie IKT na vyučovacích hodinách

- nedostatočná spolupráca školy a rodiny

- nezaškolenosť detí v materskej škole

§ 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

Uplatnenie žiakov

Správa o činnosti výchovného poradcu v školskom roku 2017/2018

V školskom roku 2017/18 výchovná poradkyňa pracovala podľa vytýčeného plánu práce. Plnila úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie žiakov i v oblasti prevencie problémového vývinu detí.

Výchovná poradkyňa pravidelne informovala žiakov, končiacich povinnú školskú dochádzku, o možnostiach štúdia na stredných školách. Žiaci boli informovaní o štatistikách naplnenosti stredných škôl. Viedla pravidelné konzultácie so žiakmi, rodičmi o potrebe ďalšieho vzdelávania sa. Pomáhala žiakom, aby sa dokázali orientovať vo svojich možnostiach a schopnostiach, aby vedeli reálne posúdiť svoje plány a ciele, zaradiť sa do pracovného a spoločenského života. Motivovala žiakov k nájdeniu si vhodného študijného odboru na strednej škole.

Aktivity v spolupráci s vedením školy, triednymi učiteľmi a príslušnými inštitúciami:

·         Stimulačný program pre žiakov ŠZŠ, špeciálnych tried a žiakov individuálne integrovaných s mentálnym postihnutím (rozvíjanie pozornosti, soc. Interakcií, komunikácie, motoriky) – aktivitu realizovala p. Fečkaninová zo SCŠPP Pavlovce nad Uhom, prevádzka Štefánikova 76 Michalovce v mesiacoch október, november a marec.

·         Preventívne poradenstvo pre žiakov končiacich PŠD „Voľba povolania“- realizovala p. Horňáková s ÚPSVaR Michalovce – 19.01.2018

·         Prezentácia SSOŠ Nová cesta Malčice – p. Pogáňová 23.03.2018

·         Prezentácia SOŠ technickej Drahňov – p. Nagyová, p. Prokop 24.04.2018

·         mimoriadne ZRPŠ pre rodičov žiakov 9. ročníka o voľbe strednej školy, sieti stredných škôl a kritériách prijímania žiakov na SŠ a o termínoch podávania prihlášok na SŠ – 23.03.2018

·         preventívne aktivity – besedy so žiakmi na tému drog a škodlivých látok na ľudský organizmus, o šikanovaní a jeho negatívnych dôsledkoch formou náučných filmov, dotazníkov – spolupráca s p. Juríčkovou – koordinátorkou protidrogovej prevencie

·         Testovanie žiakov 9. ročníka sa uskutočnilo 21. marca 2018. Testovania sa zúčastnilo 11 žiakov (4 dievčatá) s výsledkom MAT – 20,5% a SJL – 33,5%

·         Účasť na „Dni otvorených dverí“  so žiakmi 9. a 8. ročníka na SSOŠ Nová cesta v Malčiciach

Výchovná poradkyňa počas celého školského roka pracovala s programom PROFORIENT, priebežne zadávala do programu potrebné informácie a odosielala do SVŠ v Michalovciach. Monitorovala v spolupráci s triednymi učiteľmi žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, aktívne spolupracovala s CPPPaP Michalovce a v Pavlovciach nad Uhom.

Počas celého školského roka aktívne pracovala na škole aj výchovná komisia v zložení: PaedDr. Hmadej – zástupca školy, Mgr. Dorčáková – výchovná poradkyňa a Judita Szuperáková. Bol uskutočnený pohovor s 5 žiakmi. Riešené výchovno-vzdelávacie problémy - narúšanie výchovno-vzdelávacieho procesu, nerešpektovanie vyučujúcich a nevhodné správanie sa voči nim, vulgárne vyjadrovanie, nepravidelná školská dochádzka. Boli odoslané oznámenia o správaní žiakov rodičom, na príslušný obecný úrad a 16 žiakom bola udelená znížená známka zo správania.

Výchovná poradkyňa sa zúčastnila všetkých pracovných stretnutí výchovných poradcov organizovaných CPPPaP v Michalovciach. Pravidelne aktualizovala nástenku výchovného poradcu a webovú stránku školy. 

Analýza rozmiestnenia žiakov na SŠ v školskom roku 2017/18

V školskom roku 2017/18 ukončilo PŠD 33 žiakov z toho 16 dievčat.

počet končiacich žiakov v ročníku: 2016/2017

spolu:

chlapci

dievčatá

9. ročník

14

8

6

8. ročník

2

1

1

7. ročník

8

4

4

6. ročník

2

0

2

5. ročník

2

2

0

4. ročník

3

1

2

3. ročník

1

1

0

1. ročník

1

0

1

spolu:

33

17

16

 

V nižších ročníkoch (1. - 8. roč.) ukončilo PŠD 19/10 dievčat.

 

 Prihlášku na SŠ podali:

 

 

spolu:

chlapci

dievčatá

9. ročník

11

7

4

8. ročník

0

0

0

7. ročník

3

1

2

6. ročník

0

0

0

5. ročník

0

0

0

4. ročník

0

0

0

3. ročník

0

0

0

spolu:

14

8

6

 

Zaradení na SŠ z 9. roč.: 11/4 dievčatá

Zaradení z nižších ročníkov (1. - 8. roč.): 3/2 dievčatá

Prihlášku na SŠ nepodali:

 

spolu:

chlapci

dievčatá

9. ročník

3

1

2

8. ročník

2

1

1

7. ročník

5

3

2

6. ročník

2

0

2

5. ročník

2

2

0

4. ročník

3

1

2

3. ročník

1

1

0

1. ročník

1

0

1

spolu:

19

9

10

Nezaradení na SŠ z 9. roč.: 3/2dievčatá

Nezaradení z nižších ročníkov (1. - 8. roč.): 16/8 dievčat

Rozmiestnenie žiakov na SŠ:

SŠ s maturitou:                       1/0       (9. ročník)

SOŠ  3. ročný odbor:             8/3       (9. ročník)

SOŠ  2. ročný odbor:             5/3       ( 2/1 - 9. ročník, 3/2 – 7. ročník)

 

 

9. ročník

Nižšie ročníky (1.- 8. roč.)

 

SSOŠ Nová cesta Malčice

 

13 žiakov /6 dievčat

 

10/4 dievčatá

odbor: kaderník 3. ročný – 4/3

odbor: murár 3. ročný – 4/0

odbor: praktická žena 2.ročný- 1/1

odbor: stavebná výroba – 2.r  1/0

3/2dievčatá

odbor: stavebná výroba – 2.r  1/0

odbor: praktická žena 2.r.  2/2

 

Súkromná pedagogická a sociálna akadémia Košice

 

1 žiak/ 0 dievčat

 

1/0 dievčat

odbor: pedagogický asistent

4. ročný s maturitou

 

 

 

 

_____________

14/6 dievčat

11/4 dievčatá

3/2 dievčatá

 

 

 

 

Zoznam žiakov, ktorí nepodali prihlášku na SŠ v školskom roku 2017/18

 

P. č.

Meno a priezvisko žiaka

trieda

dôvod

1.

Anna Kančiová

9. r

neschopná zaradenia – mentálny postih

2.

Alexandra Malíková

9. r

v zahraničí

3.

Mário Drapák

9. r

v zahraničí

4.

Beáta Mileňkyová

8. r

do pracovného pomeru

5.

Michal Kováč

8. r

v zahraničí

6.

Lenka Marcinová

7. B

v zahraničí

7.

Patrik Tokár

7. B

v zahraničí

8.

Šimon Ridaj

7. B

neschopný zaradenia – mentálny postih

9.

Jadranka Kančiová

7. A

materská dovolenka

10.

Mário Mileňky

7. A

neschopný zaradenia – mentálny postih

11.

Lucia Muňová

6. A

do pracovného pomeru

12.

Natália Tokárová

6. A

do pracovného pomeru

13.

Viliam Mileňky

5. A

neschopný zaradenia – mentálny postih

14.

Martin Muňo

5. A

v zahraničí

15.

Michaela Maďarová

4. r

v zahraničí

16.

Melisa Makuňová

4. r

v zahraničí

17.

Ladislav Milenky

4. r

v zahraničí

18.

Jaroslav Mileňky

3. r

v zahraničí

19.

Kristína Milenková

1.r

v zahraničí

§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Psychohygienické podmienky

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania zodpovedajú psychohygienickým požiadavkám kladeným na vyučovací proces v zmysle smernice MŠ SR o základnej škole. Rozvrh hodín je upravený tak, aby nepreťažoval žiakov a rovnomerne sa striedali rôzne činnosti. Prestávky trávia žiaci v triedach alebo na chodbách, samozrejme pod dozorom učiteľov.

Za dobrého počasia sú žiaci na školskom dvore za prítomnosti dozor konajúceho učiteľa.

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžku

Počet detí

Počet skupín

Vedúci

Biblický krúžok

12

 

Mgr. Alena Čigášová

Čitateľský krúžok

12

 

Ing. Mária Janičkovičová

Krúžok loptových hier

12

 

Mgr. Peter Vagaský

Krúžok spoločenských hier

12

 

Mgr. Anna Dorčáková

Krúžok spoločenských hier II.

13

 

Ing. Marianna Tannenbaumová

Matematický krúžok

12

 

Mgr. Anna Homoľová

Multikultúrna výchova v obrazoch

12

 

Mgr. Tatiana Hončaruková

Počítačový krúžok

13

 

Mgr. Daniela Juríčková

Spievaj, tancuj, maľuj

15

 

Mgr. Zuzana Vargová

Šikovné ruky

12

 

Katarína Pastírová

Športový krúžok

12

 

Mgr. Ján Ivan

Tanečný krúžok

14

 

Ján Gadžo

Varíme, pečieme

15

 

Judita Szuperáková

Vševedko

13

 

Ing. Dana Balogová

Výtvarný krúžok

12

 

Mgr. Gabriela Olhová

Zvedavko

13

 

Mgr. Marianna Hredzáková

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy s rodičmi nie je ešte na takej úrovni akú by sme chceli mať. Aj napriek tomu sa škola snaží rôznymi aktivitami túto skutočnosť zlepšiť.

V tomto školskom roku sme venovali pozornosť príprave „Medzinárodnému dňu Rómov“

V rámci neho triedni učitelia pripravili pracovné dielne, hlasné čítanie, varenie a športové aktivity, ktoré boli súčasťou netradičných foriem spolupráce školy a rodiny. Akcia bola vydarená, rodičia sa jej zúčastnili aj keď nie až v takom počte ako sme očakávali. Podobné aktivity plánujeme aj v budúcom školskom roku

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

Spolupráca školy a verejnosti

Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú:

Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi, školou a rodičmi, školou a Radou školy školou a zriaďovateľom sú na dobrej úrovni.

Na škole pracujú pedagogickí zamestnanci, ktorých práca so žiakmi baví a sú jej oddaní. To je veľký potenciál, ktorý nám určite pomôže pri našej náročnej práci.

Škola aktívne spolupracuje i s inými inštitúciami ako Polícia SR, Centrum špesiálnopedagogických služieb či psychologickými poradňami.

Záver

Vypracoval: Mgr. Mária Ivanová

V Žbinciach, 28. júna 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 03. 09. 2018

Vyjadrenie rady školy

Prerokované v Rade školy dňa: 25. 09. 2018

Schválenie zriaďovateľom školy

Zriaďovateľ schvaľuje/neschvaľuje:

Schvaľuje dňa: 25. 09. 2018

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Žbince 145
    072 16 Žbince 145
  • 056 6493188, 0911211963

Fotogaléria